JE GEGEVENS VERGETEN?

TARIEVEN • TYPE 1 : 20 M3

 • 75
  per weekdag
 • Zaterdag €90
 • Weekend €170
 • GRATIS KM
 • Dag - 75 km
 • Weekend - 150 km
 • Supplement KM / prijs: 0,25 € incl. BTW
 • Omnium verzekering: 18,00 € / dag incl. BTW
 • Waarborg: 500 €
 • Afmetingen wagen: L 675 cm / H 298 cm / B 220 cm
 • Afmetingen laadruime: L 432 cm / H 210 cm / B 206 cm

Doe een aanvraag

*gelieve alle velden in te vullen

Hoe een voertuig huren bij Anthonissen rental?

Voor welke reden ook u een voertuig nodig heeft, breng even uw situatie in kaart zodat u het juiste voertuig kiest.

Doorloop de volgende stappen.

 • Bepaal hoe lang en voor welke dagen u het voertuig zal gebruiken.
 • Check online onze tarieven
 • Reserveer via telefoon op nummer: 03/ 440 11 00
 • Vermeld bij reservering altijd uw naam, voornaam, adres, telefoon- en gsm-nummer, voertuigtype en de datum van ophalen en terugbrengen voertuig.
 • Reserveer tijdig, vooral in het weekend en tijdens de vakantie is het druk.
Afhalen voertuig ( ma tot zaterdag vanaf 8.00 uur)

Bij het afhalen van het voertuig moet u de volgende documenten voorleggen:

 • een geldige Belgische identiteitskaart;
 • een geldig Europees rijbewijs;
 • een kredietkaart, bankkaart of SIS-kaart.
Voertuig binnenbrengen

U brengt het voertuig binnen op de dag dat het huurcontract afloopt, vóór 18.00 uur s'avonds, tenzij u een ander tijdstip heeft afgesproken.

 • Huurt u een voertuig tot en met zaterdag, dan brengt u het op zaterdag binnen vóór 18.00 uur
 • Huurt u een voertuig tot en met zondag, dan brengt u het op maandag terug voor 8.00 uur.
 • Het voertuig buiten de openingsuren terugbrengen is mogelijk. U zet het huurvoertuig af op de parking van Anthonissen Rental waar u het heeft afgehaald. U sluit het voertuig volledig af en deponeert de autosleutels in de sleutelbus.
 • U dient het voertuig proper - langs binnen én buiten - en volgens de afspraken op het huurcontract binnen te brengen. Lukt het niet om het voertuig proper binnen te brengen, dan rekenen wij een extra kost aan voor het reinigen van het voertuig.
Brandstof

U vertrekt altijd met een volle brandstoftank en brengt het voertuig met een volle tank weer binnen. Lukt dat niet, dan tanken wij het voertuig voor u vol aan onze pomp. De prijs van deze tankbeurt (brandstof tegen dagprijs) komt dan bij op uw eindfactuur.

Betaling

U brengt het voertuig tijdens de kantooruren binnen. Dan maken we meteen de afrekening die we met u overlopen en u betaalt onmiddellijk.
U zet het voertuig af buiten de kantooruren. Dan vragen we u om binnen de drie dagen naar Anthonissen Rental te gaan, waar u het voertuig heeft afgezet voor de afrekening en de betaling.

Huurperiode verlengen

Het voertuig verlengen kan aleen schriftelijk via brief of e-mail of bij Anthonissen Rental. De waarborg wordt aangepast en u krijgt een nieuw huurcontract. Zonder dit contract bent u niet gedekt door de verzekering.

Algemene huurvoorwaarden Anthonissen Rental

Artikel 1. Gegevens vermeld op het contract

Op het door partijen ondertekende contract worden o.a. volgende essentiële gegevens vermeld:

·       Identiteit van partijen / erkende bestuurder

·       Voorwerp van huurovereenkomst

·       Duur van de huurovereenkomst

·       Prijs van de huurovereenkomst

·       …

De Huurder verzekert de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan de Verhuurder en die in de huurovereenkomst worden vermeld.

Indien één van deze gegevens onjuist zou blijken, kan de huurovereenkomst van rechtswege ten nadele van de Huurder worden ontbonden. In dat geval is de Verhuurder gemachtigd om de teruggave van het voertuig op eerste verzoek te vorderingen zonder dat het noodzakelijk is en voorafgaande machtiging van de rechtbank te vragen, en om het op kosten van de Huurder terug te nemen op welke plaats het zich ook zou mogen bevinden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van de tussen Huurder en Verhuurder gesloten overeenkomst.

Bij ondertekening van de huurovereenkomst door de Huurder verklaart de Huurder eveneens expliciet akkoord te gaan met onderhavige algemene voorwaarden.

Afwijken van onderhavige algemene voorwaarden is enkel mogelijk indien dit expliciet en schriftelijk werd overeengekomen tussen de Huurder en de Verhuurder.

Artikel 3. Waarborg

De Huurder verbindt zich ertoe om bij de aanvang van de huur tot zekerheid van zijn verplichtingen het op het huurcontract vermelde bedrag te betalen in handen van de Verhuurder.

Deze waarborg zal afhankelijk worden bepaald naargelang het type voertuig dat wordt gehuurd en de duur van de overeenkomst.

Deze waarborg kan worden aangewend tot vergoeding van eventuele huurschade.

De waarborg zal bij gebreke aan enige bij teruggave van het voertuig onmiddellijk opgemerkte schade worden terugbetaald.

Indien er evenwel sprake is van een borgstelling via kredietkaart zoals besproken in artikel 7 van onderhavige algemene voorwaarden, zal er geen waarborg door de Huurder verschuldigd zijn.

Artikel 4. Staat van het voertuig bij overhandiging en teruggave

De Huurder erkent dat het voertuig dat hij heeft ontvangen, in perfecte staat verkeert, goed onderhouden werd en proper is en dat het is uitgerust met al het wettelijk toebehoren, al het nodige gereedschap, de boorddocumenten (grijze kaart, groene kaart en onderhoudsboekje), de nodige sleutels en een reserveband. Als dit niet het geval is verwittigt hij de Verhuurder schriftelijk ten laatste op het moment dat hij het voertuig in bezit neemt.

De Huurder verbindt er zicht toe het voertuig alsook het toebehoren terug te bezorgen in de staat waarin hij ze heeft ontvangen (met uitzondering van de normale slijtage). Elke verlies of elke beschadiging van het voertuig of de hierboven opgesomde elementen valt onder de aansprakelijkheid van de Huurder aan wie de eventuele vervangings- of herstellingskosten zullen worden aangerekend. In geval van beschadiging van een van de luchtbanden, verbindt de Huurder zicht ertoe hem, op zijn kosten, onmiddellijk te vervangen door een nieuwe luchtband met dezelfde afmetingen en van hetzelfde merk.

Het voertuig wordt afgeleverd met een volle brandstoftank. Bij gebreke van teruggave met een volle brandstoftank, zal de toe te voegen brandstof gefactureerd worden aan de geldende officiële verkoopstarieven. Hierbij zal evenwel een forfaitaire schadevergoeding ad 20,00 euro worden aangerekend teneinde de kosten en uren te dekken dat de Verhuurder verliest door zelf het bijtanken te moeten voorzien.

De brandstof is in ieder geval ten laste van de huurder.

Bij de huurovereenkomst wordt een maximum aantal af te leggen kilometers voorgeschreven, welke worden vermeld op het huurcontract. Indien dit aantal kilometers wordt overschreden, zal de Huurder extra betaling verschuldigd zijn per overschreden kilometer. De tarieven hiervan kan de Huurder terugvinden in het station van de Verhuurder waar het voertuig werd verhuurd.

Het voertuig moet worden teruggeven aan het station waar het werd in huur gegeven, op de datum die in de huurovereenkomst werden vermeld, behoudens een door de Verhuurder alvorens het vervallen van het contract verleende en schriftelijk bevestigde afwijking. De Huurder is verantwoordelijk voor het voertuig tot ontvangst door de Verhuurder van de boorddocumenten en de sleutels van het voertuig.

Bij teruggave van het voertuig buiten de openingsuren van het station (8-18u) waar het voertuig moet worden teruggeven, blijft het risico op diefstal of schade aan het voertuig ten laste van de Huurder tot aan de werkelijke ontvangst door de Verhuurder, uit handen van deze laatste, van de sleutels en de boorddocumenten. Hierdoor zal één dag extra huur door de Huurder verschuldigd zijn.

Wanneer het voertuig niet op de contractueel voorziene datum en plaats wordt teruggegeven, zal enkel de Huurder aansprakelijk worden gesteld voor elke schade die aan derden of aan het voertuig werd berokkend. Hij zal bovendien de betaling verschuldigd zijn van het bedrag van de huur gedurende de periode van verlenging. In het geval van een verlenging zonder de toestemming van de Verhuurder, behoudt deze zich het recht voor om klacht in te dienen wegens misbruik van vertrouwen en verduistering en is de Verhuurder gemachtigd het voertuig op kosten van de Huurder op welke plaats dan ook terug te nemen, teneinde zijn schade te beperken.

Artikel 5. Geen annulatie of voortijdige opzeg

De Verhuurder en de Huurder komen overeen dat geen annulatie of voortijdige opzeg mogelijk is.

Eens de huurovereenkomst tot stand is gekomen na ondertekening, zullen beide partijen hoe dan ook gehouden zijn tot volledige uitvoering ervan, behoudens de uitzonderingen voorzien in onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 6. Eigendom

De Huurder verkrijgt op geen enkele wijze de eigendom van het verhuurde voertuig.

Bijgevolg kan de Huurder het voertuig, zijn uitrusting of zijn gereedschap niet kosteloos of onder bezwarende titel overdragen, noch met lasten of zakelijke rechten bezwaren, noch behandelen op zodanige manier dat nadeel zou kunnen berokkend worden aan de rechten van de Verhuurder of aan derden.

Ingeval een derde beslag zou leggen of beslag zou pogen te leggen op het voertuig, zal de Huurder de Verhuurder onmiddellijk daarvan op de hoogte brengen en dit per aangetekende brief bevestigen. Tegelijkertijd verwittigt hij de beslagleggende partij en bevestigt haar per aangetekende brief, dat het voertuig hem niet toebehoort maar gehuurd is van de Verhuurder.

Op dezelfde wijze zal de Huurder binnen een maximum termijn van 24 uur de Verhuurder per aangetekende brief op de hoogte brengen van elke betekening van vonnis of elke uitvoerbare gerechtelijke beslissing die de rechten van de Verhuurder op het voornoemde voertuig zou kunnen schaden.

Op dezelfde wijze zal de huurder de Verhuurder binnen de 24 uur per aangetekende brief op de hoogte brengen van elke verklaring van faillissement, elke invereffeningstelling, elke aanvraag tot gerechtelijk akkoord of elk uitstel van betaling waarvan hij het voorwerp uitmaakt of welke de rechten van de Verhuurder op het voertuig in het gedrang zouden kunnen brengen.

Alle kosten die door de Verhuurder worden gemaakt om haar rechten te vrijwaren, zijn ten laste van de Huurder.

In het algemeen zal de Huurder vermijden elke maatregel te nemen die zou kunnen doen geloven dat het voertuig gehuurd van de Verhuurder hem toebehoort.

Teneinde de veiligheid van de huurder en van het verhuurde voertuig te waarborgen kan het voertuig met een Track&Trace-systeem worden uitgerust. Dit toestel kan gebruikt worden zowel tijdens de rit als in geval van stilstand. De geregistreerde gegevens zijn enkel toegankelijk voor de Verhuurder en de verbonden maatschappijen, alsook voor de hulpdiensten, de politie en de gerechtelijke instanties. De huurder verleent zijn uitdrukkelijke toestemming tot de verwerking van de gegevens voor de gerechtvaardigde doeleinden in het kader van de huurovereenkomst. Indien de gegevens worden verwerkt heeft de huurder recht op inzage.

Artikel 7. Verhuring betaling verlenging

De prijs van de verhuring wordt, zoals reeds in artikel 1 vermeld, weergegeven op het huurcontract of wordt bepaald door de van kracht zijnde tarieven, waarvan de lijst kan worden geraadpleegd op het station van de Verhuurder waar het voertuig werd verhuurd of op de website van de Verhuurder. Behoudens andersluidende overeenkomst zal een voorschot op de huurprijs vooraf worden betaald. De houders van een kredietkaart zijn evenwel niet gehouden tot een voorafgaande betaling van een voorschot en dit binnen de bijzondere voorwaarden die aan de voorgelegde kredietwijze zijn verbonden. Ingeval van gebruik van een kredietkaart aanvaardt de Huurder onherroepelijk en definitief dat de rekening van zijn kredietkaart automatisch zal worden gedebiteerd om alle kosten met betrekking tot de verhuring, daarin begrepen de bijkomende kosten, schadevergoeding, bijkomend bedrag voor de verlenging van het contract, enz. …, te dekken.
Hetzelfde geldt ingeval van verlenging van de oorspronkelijke huurtermijn.
De huurovereenkomst wordt gesloten onder opschortende en ontbindende voorwaarde van betaling van een voorschot of borgstelling via kredietkaart. Bij niet-betaling van de voorschot of weigering tot borgstelling via kredietkaart, zal het voertuig bijgevolg niet aan de Huurder worden meegegeven totdat hieraan voldaan is.

De huurprijs verminderd met een eventuele voorschot zal bij teruggave van het voertuig en toebehoren worden gefactureerd aan de Huurder.

Artikel 8. Betaling facturen

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle facturen contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel of op de hoofdzetel van de Verhuurder. Elke eventuele klacht in verband met de voornoemde facturen moet binnen de 10 werkdagen na het versturen van de factuur per aangetekende brief worden overgemaakt, bij gebreke waarvan de klacht van gener waarde zal worden beschouwd.
Eventuele klachten schorten de verplichtingen van de Huurder niet op.
Wanneer de factuur op haar vervaldag niet volledig werd betaald, wordt de voornoemde factuur, bij wijze van schadeloosstelling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van € 75, naast een conventionele verwijlintrest ad 10%, waarbij iedere reeds begonnen maand volledig wordt gerekend en lopende tot de dag der algehele betaling.
Als de Huurder instructies heeft gegeven om de factuur naar een derde natuurlijke of rechtspersoon te versturen, zal hij ten opzichte van de Verhuurder hoofdelijk gehouden zijn tot de betaling van de factuur.

Artikel 9. Verplichtingen van de Huurder

Het voertuig mag slechts bestuurd worden door de Huurder of door de erkende bestuurder(s) waarvan de identiteit vermeld is op het verhuurcontract en waarvoor de Huurder zich borg stelt. Wanneer er verschillende bestuurders zijn, zal de huurprijs verhoogd worden in overeenstemming met de van kracht zijnde tarieven.

De Huurder verbindt er zich toe dat het voertuig als door een goede huisvader zal gebruikt worden.

De Huurder verbindt er zich toe dat het voertuig niet gebruikt zal worden:

a) door een persoon die niet gedurende minstens vijf jaar houder is van een rijbewijs;

b) door een persoon die niet minstens 23 jaar oud is

c) door een persoon ouder dan 70 jaar;

d) door een persoon onder invloed van verdovende middelen of alcohol;

e) door een persoon wiens verplichte autoverzekering door de maatschappij werd ontbonden of niet werd vernieuwd of wiens rijbewijs tijdelijk werd ingetrokken;

f) voor ongeoorloofde doeleinden;

g) in om het even welk competitie - of wedstrijdverband of in het kader van om het welke snelheids - , regelmatigheids - of behendigheidsproef;

h) in het kader van om het even welk arbeidsconflict of oproer of van om het even welke sport -, vakbonds -, politieke of sociale manifestatie die gewelddaden van collectieve aard met zich mee zou kunnen brengen;

i) voor het vervoer van gevaarlijke, giftige, ontplofbare of bijtende goederen;

j) tot schending van de wettelijke bepalingen van de wegcode en van iedere dwingende wettelijke bepaling in het algemeen;

k) buiten de landen van de Europese Gemeenschap of Zwitserland;

l) ( de huurder verbindt er zich toe dat) hij het voertuig niet zal overbelasten (wettelijk laadvermogen aangegeven op deelbewijs A van de technische controle) of vermeld in de handleiding van de fabrikant.

m) om het even welk voertuig of een aanhangwagen vooruit te duwen of te trekken zonder de wettelijke bepalingen te volgen.

n) tot schending van om het even welke clausule van deze overeenkomst.

De Huurder verbindt er zich toe om het voertuig steeds te sluiten, te vergrendelen en correct te parkeren en de boorddocumenten niet in het voertuig achter te laten wanneer hij het voertuig niet gebruikt.
De Huurder verbindt er zich toe geen enkele publiciteit op het gehuurde voertuig aan te brengen, behoudens schriftelijke toestemming van de Verhuurder. De Huurder verbindt er zich toe geen wijzingen aan het voertuig aan te brengen, noch de namen van de Verhuurder of elk ander op het voertuig aangebracht opschrift te wijzigen, wissen of verwijderen.
Bij schending van de verplichtingen voorzien in dit artikel zal deze overeenkomst van rechtswege worden ontbonden en zal de Verhuurder zonder de voorafgaande tussenkomst van een rechtbank en op eerste verzoek, de teruggave van het voertuig en toebehoren kunnen eisen en het voertuig op kosten van de huurder kunnen terugnemen, op welke plaats het zich ook zou mogen bevinden.
De Huurder en de erkende bestuurder(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van de Verhuurder voor schade die voortvloeit uit de schending van een dezer verplichtingen.

Artikel 10. Onderhoud en herstellingen

De kosten voor het normale onderhoud van het gehuurde voertuig worden door de Verhuurder gedragen. Dit geldt eveneens voor de herstellingskosten voortvloeiend uit de normale mechanische slijtage.
Geen enkele onderhoudsbeurt en geen enkele herstelling kan daarentegen worden uitgevoerd zonder het voorafgaande en schriftelijke akkoord van de Verhuurder. De facturen met betrekking tot het voornoemde onderhoud en de voornoemde herstellingen moeten gedetailleerd zijn en vooraf door de Huurder worden betaald. Om te kunnen worden terugbetaald, moeten de vervangen onderdelen samen met de factuur worden voorgelegd.
De buitengebruikstelling van het voertuig ter wille van het onderhoud of de herstelling moet door de Huurder worden geduld. Als deze buitengebruikstelling evenwel langer duurt dan 24 uur, zal de Verhuurder een vervangwagen ter beschikking stellen voor de duur van de buitengebruikstelling. De Huurder zal bij gebreke daarvan een schadeloosstelling gelijk aan € 50 per dag vertraging kunnen eisen.
De Huurder moet voortdurend het olie - en waterpeil controleren, alsook het niveau van de remvloeistof. Hij is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiend uit het nalaten ervan.
In geval van een huurtermijn van lange duur verbindt de Huurder er zich toe het voertuig in het station van de Verhuurder dat hem wordt aangeduid te laten onderhouden op de datum die hem wordt medegedeeld. Bij gebrek daarvan, is hij aansprakelijk voor alle schade voortvloeiend uit het nalaten ervan.
In elk geval neemt de Verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich voor om het even welke schade als gevolg van een gebrek aan onderhoud of herstelling of dewelke veroorzaakt door de slechte uitvoering ervan, tenzij het onderhoud en/of de herstelling het werk is/zijn van een station van de Verhuurder.
De Verhuurder neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor gebreken in de constructie van het gehuurde voertuig.
Zo is de Verhuurder niet gehouden tot vrijwaring voor enige schade ten gevolge van verborgen gebreken aan het voertuig.

Artikel 11. Verzekering

Het verhuurde voertuig is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid met een vrijstelling zoals voorgeschreven op het huurcontract. Deze varieert naargelang het type wagen dat wordt gehuurd en is hoe dan ook in overeenstemming met het type-contract van de verplichte verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid inzake autoverzekeringenHet is niet verzekerd tegen materiële schade. Enkel de Huurder en de door de Verhuurder erkende bestuurder(s), die over een geldig rijbewijs beschikken, kunnen zich beroepen op de hoedanigheid van verzekerde, binnen de grenzen en volgens de voorwaarden van de verplichte autoverzekeringspolis waarvan de kopie ter hunner inzage ligt in het hoofdkantoor van de Verhuurder.
De Huurder en de erkende bestuurder(s) verklaren dat ze kennis hebben genomen van deze verzekeringspolis en verbinden er zich toe de clausules en voorwaarden ervan, dewelke beschouwd moeten worden als integraal deel uitmakend van de huurovereenkomst, na te leven.
Ingeval van diefstal, brand of ongeval zijn de schade aan het voertuig, 100 % van de cataloguswaarde, evenals de depannage, de technische werkloosheid, de expertisekosten, evenals elke schade voortvloeiend uit de diefstal, de brand of het ongeval, ten laste van de Huurder, daarin begrepen de winstderving wegens de buitengebruikstelling van het voertuig, behalve als de Huurder in staat is de fout te bewijzen van een derde die zijn aansprakelijkheid aanvaardt.
De Huurder is verplicht de diefstalverzekering aan te gaan. Hij heeft evenwel de mogelijkheid zich te ontheffen van zijn aansprakelijkheid ingeval van brand of materiële schade aan het voertuig, door een omniumverzekering aan te gaan. Het aangaan van deze dekkingen moet bij het sluiten van de huurovereenkomst gebeuren, zal vermeld worden op het huurcontract en zal aanleiding geven tot de facturatie van een bij de huurprijs komend bedrag, in overeenkomst met de geldende tarieven.

Zelfs als de Huurder de omniumverzekering en de diefstalverzekering zoals beschreven in de hierboven vermelde paragraaf heeft aangegaan, blijft hij aansprakelijk voor:

- een niet-afkoopbare franchise waarvan het bedrag is aangeduid op het verhuurcontract.

- De vrijstelling B.A. van € 250 blijft steeds behouden bij elk schadegeval, ongeacht de afkoop van de vrijstelling.

- een forfaitair bedrag € 100 ingeval van diefstal of verlies van de documenten van het voertuig uit hoofde van de kosten eigen aan de wedersamenstelling van een documentenbundel;

- het verlies van de klederen, de bagage en de voorwerpen die zich in het voertuig bevinden;

- schade aan het onderstel van het voertuig;

- schade aan de luchtbanden, zoals bijvoorbeeld lekke banden, kloven of scheuren, evenals elke schade aan de velgen;

- schade aan het dak (bovengedeelte van het voertuig dat zich boven de voorruit bevindt) zoals krassen, vervormingen of inslagen, evenals aan het interieur of aan de bagageruimte ( brandschade, scheuren, winkelhaken, vuiligheden);

- schade als gevolg van een zware overtreding van de wegcode, van een daad van vandalisme door de Huurder, de erkende bestuurder(s) of door personen die door deze(n) worden vervoerd in het voertuig;

- schade veroorzaakt door een dier wiens eigenaar onbekend is;

- schade berokkend aan het voertuig als gevolg van nalatigheid, daarin begrepen de schade aan de motoren en aan de aandrijving, de besturing en de ophanging;

- schade veroorzaakt aan of door de laadbrug van een vrachtwagen.

De Huurder blijft bij diefstal volledig aansprakelijk indien er:

- diefstal gepleegd door de aangestelde van de Huurder of van de erkende bestuurder(s);

- diefstal waarvan de Huurder, de erkende bestuurder(s) of de leden van hun familie of gezin dader of medeplichtige zijn.

Behoudens andersluidende overeenkomst wordt het voertuig slechts verzekerd voor de duur van de huurtermijn aangegeven in de huurovereenkomst. Hetzelfde geldt voor het voordeel van de diefstalverzekering en de omniumverzekering. Is deze termijn verstreken, dan zal de Huurder aansprakelijk worden gesteld voor alle aan derden berokkende schade en voor alle schade aan het voertuig.
De Huurder en de erkende bestuurder(s) worden uitgesloten van het voordeel van de diefstalverzekering en van de omniumverzekering in geval van valse verklaringen of wanneer ze een der verplichtingen opgelegd door deze algemene voorwaarden, in het bijzonder deze voorzien in de artikelen 1 en 9, niet naleven, onverminderd de mogelijkheid van de Verhuurder om klacht neer te leggen bij de gerechtelijke overheden.
De Huurder en de erkende bestuurder(s) zijn ten opzichte van de Verhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor een derde of aan het voertuig berokkende schade, die niet gedekt wordt door de diefstalverzekering en de omniumverzekering.
De schatting van de materiële schade berokkend aan het verhuurde voertuig wordt uitgevoerd door een onafhankelijk voertuigendeskundige, aangeduid door de Verhuurder. De Huurder aanvaardt deze schatting onherroepelijk als hij niet binnen de 5 dagen na ontvangst van het proces verbaal/verslag van deze deskundige op zijn kosten overgegaan is tot een tegenexpertise. Ingeval van diefstal of volledig verlies, is de waarde van het verhuurde voertuig gelijk aan 100 % van de cataloguswaarde op het moment van de in verkeerstelling, verminderd met de waarde van het wrak, waarvoor een oproep tot het uitbrengen van een bod wordt georganiseerd.
Ingeval van diefstal van het voertuig of ongeval zullen de Huurder en de erkende bestuurder(s) alle nuttige maatregelen treffen om de rechten van de Verhuurder te vrijwaren, en verbinden zij er zich toe:

a) om de Verhuurder binnen de vierentwintig uur te verwittigen en een schriftelijke verklaring toe te zenden van elk ongeval, elke diefstal of brand, en om de werkelijke omstandigheden, de datum, het uur en de plaats van het schadegeval in deze verklaring te vermelden, alsook de naam en het adres van de betrokken personen en de eventuele getuigen. Bovendien zullen zij de nummerplaat van de betrokkene voertuigen opgeven, alsook de naam van de betrokken verzekeringsmaatschappijen en de polisnummers. Bij deze verklaring wordt elk politierapport of elke vaststelling door de deurwaarder gevoegd, als deze overheid tussenbeide is gekomen.

b) om hun eigen aansprakelijkheid of fout niet te erkennen, noch met de derde partij te onderhandelen of een dading aan te gaan betreffende het geval;

c) om het verhuurde voertuig niet achter te laten, zonder ervoor te zorgen dat de veiligheid en de bescherming ervan worden gewaarborgd;

d) om de politie onmiddellijk te verwittigen als de fout van de derde partij moet worden vastgesteld, of als er gewonden zijn;

e) om zonder verwijl te antwoorden op de vragen om inlichtingen, aan hen gericht door de Verhuurder om de omstandigheid van het schadegeval te bepalen. Bij niet-naleving van deze verbintenissen zullen ze aansprakelijk worden gesteld voor elk voor de Verhuurder nadelig gevolg. In dat geval zullen de voordelen van de diefstalverzekering en de omniumverzekering eveneens worden opgeschort.

Ingeval van diefstal moeten de originele sleutels en de boorddocumenten, alsook een officieel rapport van de politie waardoor de diefstal wordt vermoed, binnen de 5 dagen na de diefstal aan de Verhuurder worden overhandigd. Bij ontstentenis blijft de Huurder, ondanks het aangaan van de diefstalverzekering , volledig aansprakelijk voor het verlies van het voertuig.
Ingeval van vrijwillige beschadiging, vandalisme, diefstal, onaangepast rijgedrag, brand of ongeval behoudt de Verhuurder zich het recht voor om geen vervangwagen ter beschikking te stellen, zonder deze beslissing te moeten rechtvaardigen.

Artikel 12. Beëindiging overeenkomst / ontbinding

De huurovereenkomst komt, behoudens verlenging van de huurtermijn, tot een einde op de datum zoals overeengekomen in en voorzien op het huurcontract.
De huurovereenkomst is van rechtswege ontbonden in geval van tenietgaan of verlies van het goed.
De huurovereenkomst is van rechtswege ontbonden wanneer één der partijen zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt.
In geval de overeenkomst wordt ontbonden door de fout van de huurder, is deze een wederinhuringsvergoeding verschuldigd ten bedrage van de huurprijs voor de periode dat de huur normaliter nog zou voortgeduurd hebben (a rato berekend op de totaalprijs voorzien in het huurcontract)
De wederinhuringsvergoeding is niet ter dekking van eventuele huurschade.
Eenzelfde som zal uitbetaald worden door de verhuurder aan de huurder indien de ontbinding het gevolg is van een foutief handelen in hoofde van de verhuurder.

Artikel 13. Strafrechtelijke aansprakelijkheid

De huurder en de erkende bestuurder(s) zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle overtredingen door hen begaan bij het besturen van het voertuig.

Artikel 14. Overdracht rechten en plichten

Noch de Huurder, noch de Verhuurder zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 15. Bescherming persoonsgegevens

De Verhuurder gebruikt de persoonsgegevens van de Huurder enkel voor doeleinden van klantenbeheer. De Huurder kan de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens opvragen en eventueel laten verbeteren, indien hij een gedagtekend en ondertekend schrijven richt tot de Verhuurder.
Alle informatie inzake kredietkaartnummer of bankgegevens wordt enkel gebruikt voor de afhandeling van de betalingen van de contractprijs.
De Verhuurder zal geen persoonlijke gegevens van de Huurder aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat.

Artikel 16. Bewijs

Elektronische communicatie tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever heeft dezelfde bindende kracht als een geschrift en wordt door partijen aanvaard als bewijsmiddel.

Artikel 17. Slotbepalingen

In het geval dat één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of verklaard worden, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen en blijven deze overige bepalingen van toepassing.
Alle geschillen waartoe de overeenkomst tussen partijen aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende territoriale bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.
Op de overeenkomst tussen partijen is het Belgische recht van toepassing.

De waarborg en verzekeringen

Waarborg en verzekeringen

Het bedrag van de waarborg hangt af van de duur van het huurcontract én van het voertuigtype. U kan de borg contant betalen, via Bancontact of via kredietkaart ( Visa of Mastercard). Voor bepaalde categorieën van huurvoertuigen aanvaarden wij alleen een kredietkaart. De titularis van de kredietkaart moet aanwezig zijn wanneer u het voertuig afhaalt.

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is inbegrepen in de huurprijs. De vrijstelling (franchise) hangt af van het voertuigtype. Wij raden u aan om deze vrijstelling af te kopen met een aanvullende verzekering. Zo moet u bij schade veel minder bijbetalen.

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is geldig binnen een beperkte lijst van landen. Gebruik van Anthonissen Rental huurvoertuigen is toegestaan in de volgende landen: Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, FYR Macedonië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Gaat u naar het buitenland? Dan sluit u best een bijkomende reisbijstandsverzekering af. Zonder reisbijstandsverzekering is er in geval van pech of ongeval geen repatriëring van voertuig, bestuurder en inzittenden voorzien. Enkel in geval van een mechanisch probleem met aansprakelijkheid van de verhuurder zorgt de verhuurder voor repatriëring van het voertuig indien het voertuig voor herstelling moet achter gelaten worden. In geval van pech of ongeval voorziet Anthonissen Rental in telefonische bijstand 24u op 24 en 7 dagen op 7.

Omniumverzekering

Al onze voertuigen zijn verzekerd met een standaard vrijstelling.  U kunt deze vrijstelling eigen schade verlagen door een optioneel bedrag af te kopen bovenop de huurprijs van de wagen, zoals weergegeven in de gedetailleerde wagenfiche.  Bij een ongeval in fout, betaalt u dan slechts deze sterk verlaagde fracnchise.

Ondertstaand overzicht geeft u de vrijstellingen per type wagen bij afkoop en niet-afkoop van de desbetreffende verzekering.

 TYPE WAGEN OMNIUM PER DAG  VRIJSTELLING NA AFKOOP VRIJSTELLING ZONDER AFKOOP
 CITROEN JUMPER  16,00 € 750,00 € 8.500,00 €
 PEUGEOT BOXER  18,00 € 1.250,00 € 10.500,00 €

Let wel: In geval van ongeval in fout met tegenpartij blijft er een vrijstelling Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) van 250 € behouden indien de omniumverzekering werd afgekocht.  Zonder afkoop omniumverzekering bedraagt de BA 500 € per schadegeval.

Diefstal

De weergegeven tarieven bij elke wagenfiche bevatten de afkoop van de verplichte diefstalverzekering.  De huurder blijft in dit geval verantwoordelijk voor de geone vrijstelling van het voertuig.  Bij niet-afkoop van de diefstalverzekering is de huurder verantwoordelijk voor de cataloguswaarde van het voertuig.

BOVEN
0
Connecting
Please wait...
Stuur ons een bericht

Sorry, we zijn niet online op dit moment. Laat ons een bericht achter.

* Uw naam
* Email
Beschrijf je vraag
Login nu

Meer hulp nodig? Bespaar tijd door uw ondersteuningsverzoek online te starten.

* Uw naam
* Email
Beschrijf je vraag
Chat met ons!
Feedback

Help ons om u beter te helpen! Laat ons gerust aanvullende feedback achter.

Hoe beoordeelt u onze ondersteuning?